Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Het is belangrijk dat u de voorwaarden zorgvuldig door leest, aangezien ze van grote invloed kunnen zijn op de gezondheid van uw katten en op die van andere katten. Voor de veiligheid en gezondheid van uw katten is het belangrijk dat u deze informatie doorneemt. Als uw kat bepaalde lichamelijke aandoeningen heeft kan dat verband houden met het gedrag. Verder is voor ons ook de exacte datum van belang waarop de dierenarts voor lichamelijke klachten is geraadpleegd, en welke klachten dat waren. Tevens zijn de onderzoek uitslagen en diagnoses voor ons belangrijk, omdat dit het gedrag kan beïnvloeden.

Aangezien we van huis naar huis gaan is het belangrijk dat uw katten de volgende aandoeningen (zoals zoönosen) niet hebben:

Wij verwachten van u dat u zorgt voor alle benodigdheden:

  • voldoende voer
  • kattenbak vulling + plastic huishoudhandschoen
  • voldoende schone etensbakjes en/of afwas benodigdheden
  • medicatie (indien nodig)
  • speeltjes
  • kam of borstel (indien nodig)
  • een goed afsluitbare reismand
  • vaccinatie boekje + kattenpaspoort
  • stoffer en blik/bezem/stofzuiger (volgens afspraak)
  • gieter (volgens afspraak)

Artikel 1; Definities

1.1 Opdrachtnemer: Pet care Services, gevestigd te 2994 CL Barendrecht, geregistreerd bij de KvK onder nummer 63237768. Eigenaar Marianne Kooren.

1.2 Opdrachtgever: de persoon die de opdrachtnemer opdracht geeft om tegen betaling zijn kat(ten) te verzorgen in de woning van de opdrachtgever zelf.

1.3 Kat(ten): de kat(ten) van de opdrachtgever waar de overeenkomst voor afgesloten is.

1.4 Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de kat(ten) gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5 Opdracht: door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van de kat(ten) als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2; Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer én opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend in het opdrachtformulier.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een opdracht te weigeren.

2.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3; Opdracht

3.1 Als na het kennismakingsgesprek door opdrachtgever wordt besloten gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer, wordt er een opdrachtformulier opgesteld.

3.2 Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

3.3 Het opdrachtformulier wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig ondertekend. Opdrachtgever verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

3.4 De opdracht is ten einde op de afgesproken datum (laatste dag) vermeld op het opdrachtformulier. Opdrachtnemer verifieert altijd de thuiskomst van opdrachtgever, zodat bij onvoorziene omstandigheden, zoals oponthoud, de kat(ten) alsnog worden verzorgd tot terugkomst van opdrachtgever. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bovenop het afgesproken tarief zoals vermeld in het opdrachtformulier.

3.5 In geval dat de opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever voor adequate en betrouwbare vervanging zorgen, waaronder de mogelijkheid de opdracht door opdrachtnemer over te dragen aan een betrouwbare vervanger. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft opdrachtgever het recht de opdracht vanaf het moment van de overdracht van de zorg te annuleren.

3.6 De opdracht hoort geheel correct te zijn uitgevoerd door opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit uiterlijk binnen 7 dagen na het einde van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Artikel 4; Rechten en plichten opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen

periode de afgesproken diensten te verlenen.

4.2 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de opdrachtgever t.o.v. de verzorging van de kat(ten) en de extra diensten die door de opdrachtnemer aangeboden worden en zijn overeengekomen in de opdracht met de opdrachtgever.

4.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen van de kat(ten) waarop de overeenkomst van toepassing is.

4.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de  woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

4.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen/uitgebroken katten van opdrachtgever, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

4.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van katten van opdrachtgever met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

4.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van kat of katten van opdrachtgever voor, tijdens of na afloop van de opdracht, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

4.8 Opdrachtnemer zal zeer zorgvuldig met de huissleutel van opdrachtgever omgaan  (dit houdt ondermeer in niet dupliceren, niet voorzien van gegevens opdrachtgever en zorgvuldig bewaren). Opdrachtnemer retourneert de huissleutel ten allen tijde op eerste verzoek van de opdrachtgever. Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. In het opdrachtformulier is een apart gedeelte opgenomen waarin afspraken worden vastgelegd over het ophalen en terugbrengen van de sleutel. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.

4.9 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de actuele tarieven en algemene voorwaarden, die op dat moment gelden.

Artikel 5; Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het afsprakenformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van de kat(ten) tijdens de overeengekomen periode, te laten vermelden op het afspraakformulier door opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er tijdens de opdracht een tekort ontstaat streeft de opdrachtnemer er naar hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te schaffen. De kostprijs van dit product wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van de kat(ten) waarop de overeenkomst van toepassing is.

5.4 Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts (bij voorkeur ook inentingsboekje en medische geschiedenis van de kat(ten).

5.5 Opdrachtgever zorgt dat de kat(ten) vrij is/zijn van vlooien en/of wormen .

5.6 Opdrachtgever heeft op het verzorgingsadres een goed lijkende foto van de kat(ten) met daarop de naam van de kat(ten) aanwezig, zodat deze bij onvoorziene omstandigheden kan worden gebruikt.

5.7 Over de periode dat de kat(ten) verzorgd wordt/worden door opdrachtnemer, is opdrachtgever de prijs verschuldigd die op het afsprakenformulier is overeengekomen.

5.8 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor letsel en/of schade toegebracht door zijn/haar kat(ten) aan andere dieren, derden en eigendommen van derden. Opdrachtgever dient hiervoor een geldige WA-verzekering te hebben.

Artikel 6; Annulering opdracht

6.1 In het hoogseizoen (1 juni t/m 30 september en 15 december t/m 7 januari) kan de opdracht tot 14 dagen voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd, dit geldt niet in het geval van onvoorziene omstandigheden.

6.2 In het laagseizoen (8 januari t/m 31 mei en 1 oktober t/m 14 december) kan de opdracht tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annulering is de helft van het afgesproken bedrag verschuldigd, dit geldt niet in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 7; Noodsituaties

7.1 Opdrachtnemer verplicht zich in geval van onvoorziene omstandigheden de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte te brengen.

7.2 Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt opdrachtgever de gegevens van een contactpersoon in Nederland die beslissingsbevoegd is in noodgevallen.

7.3 Door het tekenen van de afsprakenovereenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in geval van ziekte of verwonding van de kat(ten) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de opdrachtgever, een dierenarts te consulteren of andere maatregelen te nemen die opdrachtnemer noodzakelijk acht.

7.4 Eventuele kosten ten gevolge van uitzonderlijke situaties zoals verwonding en/of ziekte kunnen niet verhaald worden op de opdrachtnemer, tenzij aangetoond kan worden dat de betreffende situatie het gevolg is van opzet en grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

Artikel 8; Tarieven

8.1 Actuele tarieven staan in “Informatie en tarieven kattenoppas aan huis versie 1.0 mei 2015”. De tarieven zijn te vinden op www.petcareservices.nl.

8.2 Alle tarieven van Pet care Kattenoppas Service aangaande kattenoppas aan huis zijn inclusief 21% BTW.

8.3 De tarieven worden vooraf in het kennismakingsgesprek besproken en vastgelegd in het afsprakenformulier.

Artikel 9; Betalingen

9.1 De kosten welke op de prijsopgave vermeld staan worden vooraf afgerekend. Niet betaalt, dan wordt er geen zorg verleend. Zijn er tijdens uw afwezigheid extra kosten gemaakt, dan worden deze achteraf middels een factuur naar de opdrachtgever per post of e-mail toegestuurd, welke binnen 14 dagen na de factuurdatum moet worden voldaan door opdrachtgever.

9.2 Wanneer de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat betaling heeft plaats gevonden, volgt een eerste herinnering en na nog eens 14 dagen volgt een tweede herinnering.

9.3 Indien betaling na de tweede herinnering alsnog achterwege blijft in de 14 daarop volgende dagen volgt ingebrekestelling, vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.

9.4 Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.

Medische voorwaarden:

Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze van grote invloed kunnen zijn op de gezondheid van uw katten en op die van andere katten. De informatie is voor ons opgesteld door dierenarts Hellemans van Dierenkliniek Europaplein te Amsterdam. Voor de veiligheid en gezondheid van uw katten is het belangrijk dat u deze medische informatie doorneemt. Als uw kat bepaalde lichamelijke aandoeningen heeft kan dat verband houden met het gedrag. Verder is voor ons ook de exacte datum van belang waarop de dierenarts voor lichamelijke klachten is geraadpleegd, en welke klachten dat waren. Tevens zijn de onderzoeksuitslagen en diagnoses voor ons belangrijk, omdat dit het gedrag kan beïnvloeden.

Aangezien we van huis naar huis gaan is het belangrijk dat uw katten de volgende aandoeningen (zoals zoönosen) niet hebben:

1. Voorzorgmaatregelen

Alle dieren waarbij bezoek gedaan wordt dienen correct te zijn ingeënt (jaarlijks), ontwormd (4x per jaar, ook binnenkatten) en beschermd tegen vlooien. In geval van gezondheidsproblemen dient dit vooraf aan ons gemeld te worden.

Vaccineren, ontwormen, ontvlooien

Katten moeten jaarlijks gevaccineerd zijn en 4x per jaar ontwormt worden en beschermd tegen vlooien. 

2. Virussen

Als uw kat een virus heeft, vernemen wij dit graag. De weerstand van uw kat is zwakker op dat moment. Daarom is het goed om dit eerst te overleggen, alvorens een oppas periode af te spreken.

3. Bacteriën

Dieren met een normale weerstand en zonder wonden zullen hier geen problemen van ondervinden

4. Schimmels

Zitten overal, dieren met een normale weerstand zonder wonden zullen hier geen problemen van ondervinden. Langharige dieren zijn gevoeliger voor schimmels.

5. Parasieten

Kam uw katten met een vlooienkam, er mag geen vlooienpoep of levende vlooien op de kam zitten. U kunt uw kat eventueel een week voor uw vakantie nog extra ontvlooien met een goed middel van de dierenarts. 

6. Jonge dieren, oude dieren, zieke dieren en zwangere katten

Deze dieren zijn gevoeliger zijn voor infecties. Na vaststelling van een immuun aandoening dient overleg met een dierenarts plaats te vinden om deze dieren maximaal te beschermen.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner